Deklaracja zgodności UE – jest to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi czyli dyrektywami Nowego Podejścia.

Norma zharmonizowana – jest to norma przyjęta przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych i zatwierdzoną przez Komisję Europejską.

Oznaczenie CE – oznacza potwierdzenie zgodności wyrobu z przepisami zasadniczymi (dyrektywy Nowego Podejścia).

Dyrektywa MD – dyrektywa maszynowa 2006/42 – dotyczy: maszyn; osprzętu do podnoszenia; wyposażenia maszyn; elementów bezpieczeństwa; łańcuchów, lin i pasów; maszyn nieukończonych.