Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860,
 z późn. zm.)

Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28 sierpnia  2003 r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 (tekst jednolity)

Akty prawne

Normy